Skawina, 25. marca 2021.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

V zmysle čl. 13 sek. 1 - 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95 / 46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Journal of Laws UE L 119, s. 1) - ďalej len GDPR - by sme vás chceli informovať, že:

  1. Správcom vašich osobných údajov je pán Przemysław Popek podnikajúci pod menom INTEMERATA Przemysław Popek (adresa spoločnosti: ul. Stanisław Wyspiańskiego 83, 32-050 Skawina, NIP: 6792623701 , e-mail: office@intemerata.eu.
  2. Vaše osobné údaje budú spracované na niekoľko rôznych účelov, t. J. Na účely riadneho vykonania zmluvy s nami uzavretej, na daňové účely, a môžu byť tiež spracované na účely vymáhania pohľadávok podľa občianskeho práva, ak existujú. (Malo by sa pamätať na to, že pojem „plnenie zmluvy“ zahŕňa aj kroky prijaté pred uzavretím zmluvy na žiadosť dotknutej osoby, ak sú na uzavretie zmluvy nevyhnutné).
  3. Poskytnutie vašich údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre uzavretie a plnenie zmluvy.
  4. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich prenos, opravu, požiadanie o ich odstránenie alebo vznesenie námietky voči nim z dôvodu vašej osobitnej situácie.
  5. Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje budú spracované v rozpore s požiadavkami zákona, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je predseda Úradu na ochranu osobných údajov.
  6. Právnym základom pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 sek. 1 lit. b nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95 / 46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Journal of Laws UE. L. z roku 2016 č. 119, s. 1) - ďalej len GDPR, (tj. Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorú ste stranou alebo podniknete kroky na základe vašej žiadosti pred uzavretím zmluvy) čl. 6 sek. 1 lit. c GDPR (t. j. spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá nám prislúcha, napríklad archivačná povinnosť) a čl. 9 s 2 lit. f GDPR (t. j. spracovanie je nevyhnutné na stanovenie, uplatnenie alebo obranu nárokov).
  7. Príjemcami vašich osobných údajov budú tie subjekty, ktorým sme podľa platných právnych predpisov povinní poskytnúť údaje, vrátane daňového úradu, ako aj subjekty, ktoré nám poskytujú účtovnícke, prepravné, kuriérske a poštové služby, ako aj právne služby.
  8. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po celú dobu, počas ktorej sa bude zmluva plniť, a neskôr, teda až do uplynutia premlčacej doby akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich zo zmluvy a v súvislosti s plnením archivačnej povinnosti.
  9. Vaše osobné údaje nebudú spracúvané vo forme profilovania.
Product added to wishlist
Product added to compare.

Táto webová stránka používa súbory cookie na ukladanie informácií do vášho počítača.
Cookies používame na poskytovanie služieb na najvyššej úrovni, t. j. spôsobom
prispôsobeným individuálnym potrebám. Používanie stránok bez zmeny nastavení súborov cookie
znamená, že budú uložené vo vašom koncovom zariadení.
Nastavenia súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť.
Viac podrobností nájdete v našich pravidlách pre súbory cookie